کمبود پزشک عمده‌ترین مشکل اجرای طرح نظام ارجاع
مدیر کل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ایران عنوان کرد:

کمبود پزشک عمده‌ترین مشکل اجرای طرح نظام ارجاع

اخبار پولی مالی- انتظار داریم سازمان نظام پزشکی کل کشور، انجمن پزشکان عمومی و سایر انجمن‌های پزشکی در این زمینه با ما همکاری کنند تا در گام اول از ظرفیت پزشکان بخش خصوصی مطب دار، در گام دوم از درمانگاه‌های خصوصی و در گام سوم از درمانگاه‌های دولتی استفاده و کمبود پزشک را جبران کنیم.
تحلیل مدیر عامل بیمه دانا از سیاست‌گذاری در بیمه
گفتگو:

تحلیل مدیر عامل بیمه دانا از سیاست‌گذاری در بیمه

اخبار پولی مالی- اندیشمندان توسعه بر این باورند که رویکرد و نگرش توسعه‌ای حاکمان و سیاست‌گذاران، فرآیندهای توسعه را از طریق ظرفیت سازی حداکثری سرمایه‌های مادی و معنوی در یک چرخه تکاملی به پیش خواهند راند و نهادهای توسعه‌ای اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همدیگر را پشتیبانی می‌کنند، بوجود آورده و منجر به هم‌افزایی و همسویی اهداف عالی توسعه خواهد شد.
آغاز سفرهای استانی مدیر عامل بیمه رازی
در راستای ارتباط با نمایندگان صورت گرفت :

آغاز سفرهای استانی مدیر عامل بیمه رازی

اخبار پولی مالی-سفر و بازدیدهای استانی  جباری- مدیرعامل شرکت بیمه رازی با هدف تحقق اهداف و استراتژی‌های جدید شرکت بیمه رازی آغاز و شهر مشهد مقدس اولین مقصد این سفرها خواهد بود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400