آغاز سفرهای استانی مدیر عامل بیمه رازی
در راستای ارتباط با نمایندگان صورت گرفت :

آغاز سفرهای استانی مدیر عامل بیمه رازی

اخبار پولی مالی-سفر و بازدیدهای استانی  جباری- مدیرعامل شرکت بیمه رازی با هدف تحقق اهداف و استراتژی‌های جدید شرکت بیمه رازی آغاز و شهر مشهد مقدس اولین مقصد این سفرها خواهد بود.
ورود بیمه آسماری به بازارهای تازه سرمایه گذاری
معــاون مالــی و اداری بیمه آسماری عنوان کرد:

ورود بیمه آسماری به بازارهای تازه سرمایه گذاری

اخبار پولی مالی- مدیریت ریسک، شناســائی پرتفوهای با ریسک مناســب و ســپرده گذاری منابع مالی در بازارهای ســرمایه گذاری با نرخ قطعی، از عوامل مؤثر بر رشد درآمد ناشی از سرمایه گذاری و افزایش سود عملیاتی شرکت بیمه آسماری بوده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400