معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن منصوب شد
از سوی مدیر عامل:

معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن منصوب شد

اخبار پولی مالی-معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانك صنعت و معدن منصوب شد علی خورسندیان مديرعامل بانك صنعت و معدن در حكمي، نسرین امیرخانی را به سمت معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی (عضو هیأت عامل) بانك صنعت و معدن منصوب كرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی