آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور

اخبار پولی مالی_ شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور در نظر دارد عملیات اجرای دیوار بتنی حائل پروژه اکسین مرکزی اهوز واقع در اهواز میدان ساعت جنب ساختمان دادگستری را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ی به پیمانکاران واجد شرایط رتبه 4 واگذار نماید.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز