نهال یادبود « فرابیمه ما» در باغ گیاه شناسی ملی مشهد
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و احترام به طبیعت غرس شد:

نهال یادبود « فرابیمه ما» در باغ گیاه شناسی ملی مشهد

اخبار پولی مالی_ به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی هیات مدیره شرکت بیمه «ما»، به منظور مشارکت در حفظ محیط زیست و احترام به طبیعت و در راستای حذف کاغذ در عملیات سامانه ارائه خدمات هوشمند بیمه؛ قطعه ای به نام فرابیمه ما در فضای باغ گیاه شناسی ملی مشهد و همسو با اکوسیستم گونه های گیاهی آن تخصیص یافت.