اولویت بانک صنعت و معدن، پیگیری افزایش سرمایه است
براي بهبود نسبت هاي مالي و افزايش توان تسهيلات دهي :

اولویت بانک صنعت و معدن، پیگیری افزایش سرمایه است

اخبار پولی مالی- اخبار پولی مالی- بانک صنعت و معدن براي تحقق شعار سال، پيگيري مستمر جهت افزايش سرمايه براي بهبود نسبت هاي مالي و افزايش توان تسهيلات دهي بانك، را در دستور کار خود قرار داده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400