بام، دنیای تازه ترین ها در بانکداری نوین

بام، دنیای تازه ترین ها در بانکداری نوین

اخبار پولی مالی_ با قابلیت های جدید سامانه بام، مشتریان بانک ملی ایران تجربه ای متفاوت تر از بانکداری نوین در نظام بانکی کشور خواهند داشت و مدیریت تجربه مشتری به عنوان یک استراتژی حائز اهمیت در خدمات بانکداری الکترونیک این بانک تعریف شده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز