ضرورت احیای شورای روابط عمومی کشور
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد:

ضرورت احیای شورای روابط عمومی کشور

اخبار پولی مالی- روابط عمومی باید در درون سازمان ایجاد ظرفیت کرده و از نهاد تشریفاتی و نهاد ریاست پرهیز کند و وجهه کارآمدی از روابط عمومی ارائه کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی