لزوم حفظ مرزهای محرمانگی در داده‌های بازار سرمایه
هامونی در نشست علمی پژوهشی روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی تاکید کرد

لزوم حفظ مرزهای محرمانگی در داده‌های بازار سرمایه

اخبار پولی مالی- باید مانع از انتشار اطلاعاتی شد که مرز محرمانگی را رد می‌کند و این موضوع با کمک دانشی تحت عنوان مجهول‌سازی امکان پذیر می‌شود.