کارآفرین، گواهینامه ISO 10015:2019 گرفت
از سوی نماینده رسمی شرکت NIKE CERTکانادا:

کارآفرین، گواهینامه ISO 10015:2019 گرفت

اخبار پولی مالی- با پیاده سازی نظام جامع مدیریت شایستگی و توسعه افراد (فرایند آموزش ) منطبق بر آخرین استانداردها، بانک کارآفرین موفق شد گواهینامه ISO 10015-2019 را اخذ کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400