فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه بیمه می‌ شوند
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی خبر داد:

فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه بیمه می‌ شوند

اخبار پولی مالی_ معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در اولین نشست بحث و بررسی در خصوص راهکارهای اجرایی تکالیف قانونی مقرر در ماده 17 آئین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین از طراحی بیمه نامه برای فعالیت های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه و ریسک تجاری سازی محصولات دانش بنیان خبر داد.

اسلامی فرد عضو شورای سیاستگذاری پنل‌های سندیکای بیمه گران ایران شد
در همایش بیمه و توسعه :

اسلامی فرد عضو شورای سیاستگذاری پنل‌های سندیکای بیمه گران ایران شد

اخبار پولی مالی- ناصرالدین اسلامی فرد مدیر روابط عمومی بیمه رازی بعنوان عضو شورای سیاستگذاری و رئیس کمیته تخصصی توسعه فرهنگ بیمه سندیکای بیمه گران ایران در همایش ملی بیمه و توسعه منصوب شد.