گره نظام وثیقه گذاری باز می شود
با ورود بیشتر دارایی ها به نظام توقیق

گره نظام وثیقه گذاری باز می شود

اخبار پولی مالی-  اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می شود.