نظام هوشمند مالیاتی جایگزین نظام چانه‌زنی می شود
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد:

نظام هوشمند مالیاتی جایگزین نظام چانه‌زنی می شود

اخبار پولی مالی_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی می شود که براساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه زنی می شود.