کسب نشان بلورین D1 توسط بیمه “ما”
در ششمین جایزه ملی مدیریت منابع انسان :

کسب نشان بلورین D1 توسط بیمه “ما”

اخبار پولی مالی- شرکت سهامی بیمه "ما" موفق به کسب نشان بلورین D1در ششمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی شد.