نقش صندوق توسعه ملی در توسعه زیر ساخت آب و برق و افزایش ظرفیت تولید برق در کشور
در نشست با معاون اول رئیس جمهور عنوان شد؛

نقش صندوق توسعه ملی در توسعه زیر ساخت آب و برق و افزایش ظرفیت تولید برق در کشور

اخبار پولی مالی_ با حضور معاون اول رئیس جمهور، گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی و آخرین وضعیت مطالبات صندوق توسعه ملی از طرح‌های نیروگاهی ارائه و برای تسویه بدهی‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.