فراخوان حضور در چهارمین میـز تامین مالی از طریق صکوک

فراخوان حضور در چهارمین میـز تامین مالی از طریق صکوک

اخبار پولی مالی_ چهارمین جلسه "میز تامین مالی از طریق انتشار صکوک" بطور رایگان برای متقاضیان تامین مالی و تمامی ناشران بورسی و فرابورسی توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان رکن اصلی انتشار صکوک برگزار می‌شود.

برگزاری میز تامین مالی بخش خصوصی از طریق صکوک
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خبر داد:

برگزاری میز تامین مالی بخش خصوصی از طریق صکوک

اخبار پولی مالی_ نظر به فراگیر شدن فرایندهای تامین مالی از طریق بازار بدهی، ارتقا سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید و در نهایت رشد تولید بخش خصوصی، میز پرسش و پاسخ "تامین مالی بخش خصوصی از طریق صکوک" در چهارشنبه‌های هر هفته در محل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه "مُدام" برای متقاضیان تشکیل می‌شود.

رشد ۲۱۷ درصدی انتشار صکوک در سال ۱۴۰۱

رشد ۲۱۷ درصدی انتشار صکوک در سال ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی_ در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۲ شرکت بخش خصوصی موفق به تامین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق انتشار صکوک توسط نهادهای واسط مالی مجموعاً به ارزش ۶۷.۳ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه شدند که در مقایسه با ۲۶ مورد اوراق منتشر شده مجموعاً به ارزش ۲۱.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، از لحاظ حجم و تعداد به ترتیب ۲۱۷ و ۱۳۹ درصد رشد داشته است.