وضعیت رکودی صنعت ساختمان در آذرماه
افزایش جزئی شامخ آذر ماه نسبت به ماه قبل

وضعیت رکودی صنعت ساختمان در آذرماه

بررسی های آماری در صنعت ساختمان نشان داد که عدد شامخ کل در آذر ماه ۴۳.۹۸ بوده است که نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشته و از ادامه رکود صنعت ساختمان در آذر ماه حکایت دارد.