امضای تفاهم نامه همکاری بیمه “ما” با دانش بنیان ها
در «رویداد تبادل فناوری صنعت بیمه» رخ داد؛

امضای تفاهم نامه همکاری بیمه “ما” با دانش بنیان ها

شرکت سهامی بیمه "ما" در راستای تحقق چشم انداز تبیین شده؛ رهبر ارزش آفرین صنعت بیمه و پیشرو بودن در بازار و نفوذ در بازارهای بین المللی بیمه دنیا تفاهم نامه همکاری با شرکت های دانش بنیان منعقد کرد.