مشارکت بانک سینا در طرح آبرسانی به روستاهای محروم شوشتر
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت می گیرد:

مشارکت بانک سینا در طرح آبرسانی به روستاهای محروم شوشتر

اخبار پولی مالی- بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و به منظور کمک به ارتقاء سطح بهداشت مناطق کم برخوردار، در طرح جامع آبرسانی به روستاهای محروم شهرستان شوشتر مشارکت می کند.