افزایش کارآمدی و تحول نظام مالیاتی با شناسایی مؤدیان جدید
رییس سازمان مالیاتی خبر داد:

افزایش کارآمدی و تحول نظام مالیاتی با شناسایی مؤدیان جدید

اخبار پولی مالی_ رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از شاخص‌ها و رویکردهای تعیین‌کننده و تحول‌آفرین سازمان امور مالیاتی کشور جهت افزایش کارآمدی نظام مالیاتی را تمرکز و اهتمام ویژه بر شناسایی مؤدیان جدید عنوان کرد.