نقش روابط عمومی تصمیم سازی برای تصمیم گیران
مدیرعامل انجمن روابط عمومی ایران عنوان کرد؛

نقش روابط عمومی تصمیم سازی برای تصمیم گیران

اخبار پولی مالی- مدیرعامل انجمن روابط عمومی ایران، عدم شناخت و آگاهی از وظایف و جایگاه روابط عمومی را مشکل مدیریت در جامعه امروزی خواند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز