شیوه‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن فرزند سوم یا بیشتر ابلاغ شد
از سوی اداره کل اعتبارات پست بانک ایران

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن فرزند سوم یا بیشتر ابلاغ شد

اخبار پولی مالی_ شیوه‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر، از سوی اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران، ابلاغ شد.