برگزاری میز تامین مالی بخش خصوصی از طریق صکوک
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خبر داد:

برگزاری میز تامین مالی بخش خصوصی از طریق صکوک

اخبار پولی مالی_ نظر به فراگیر شدن فرایندهای تامین مالی از طریق بازار بدهی، ارتقا سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید و در نهایت رشد تولید بخش خصوصی، میز پرسش و پاسخ "تامین مالی بخش خصوصی از طریق صکوک" در چهارشنبه‌های هر هفته در محل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه "مُدام" برای متقاضیان تشکیل می‌شود.