بیمه آسماری توانسته در رشته درمان به سوددهی برسد
مدیرعامل شرکت بیمه آسماری عنوان کرد:

بیمه آسماری توانسته در رشته درمان به سوددهی برسد

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه آسماری با مدیریت صحیح ریسک بیمه درمان، توانسته است ضمن جلب رضایت حداکثری مشتریان، خدمات منحصر به فردی در این رشته به مخاطبان ارائه کند.
ورود بیمه آسماری به بازارهای تازه سرمایه گذاری
معــاون مالــی و اداری بیمه آسماری عنوان کرد:

ورود بیمه آسماری به بازارهای تازه سرمایه گذاری

اخبار پولی مالی- مدیریت ریسک، شناســائی پرتفوهای با ریسک مناســب و ســپرده گذاری منابع مالی در بازارهای ســرمایه گذاری با نرخ قطعی، از عوامل مؤثر بر رشد درآمد ناشی از سرمایه گذاری و افزایش سود عملیاتی شرکت بیمه آسماری بوده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400