«شیر یا خط» دولت برای تحویل برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ به مجلس
به عمل کار برآید به سخندانی نیست؛

«شیر یا خط» دولت برای تحویل برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ به مجلس

اخبار پولی مالی_ زهره مجتهد زاده: «اول برنامه یا اول بودجه» جمله ای آشنا در فضای رسانه ها که در دو سه ماهه اخیر بسیار شنیده شده است. از بیانات دولتی ها به خصوص مسوولین سازمان برنامه وبودجه اینگونه استنباط می شود که زمان تقدم و تاخر تحویل بودجه و برنامه هفتم توسعه به مجلس به رقابتی تبدیل شده که از محتوای بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه مهم تر به نظر می رسد.