تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی مقابله با مخاطرات انتشارات گازهای گلخانه‌ای
مدیرراهبرد و زیرساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری هلدینگ خلیج فارس:

تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی مقابله با مخاطرات انتشارات گازهای گلخانه‌ای

اخبار پولی مالی_ با رصد کردن کلان روندهای فناوری جهانی، برنامه های راهبردی مقابله با مخاطرات انتشارات گازهای گلخانه‌ای تدوین و پیاده سازی می شود.