جلسه بررسی راهکار ایجاد وحدت رویه در پرداخت خسارت استان تهران برگزار شد

جلسه بررسی راهکار ایجاد وحدت رویه در پرداخت خسارت استان تهران برگزار شد

اخبار پولی مالی_ جلسه بررسی فنی و رفع مشکلات و موانع و تسریع در پرداخت های خسارت شعب استان تهران با حضور پرتوی، مدیر کل بیمه های اتومبیل، جمالی نژاد، مدیر کل شعب استان تهران و روسای شعب خسارت تهران در شعبه اسلامشهر برگزار شد.