افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک تشریح کرد:

افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی

اخبار پولی مالی- سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال گذشته سهم چک های جدید به کل چک های وصولی به 60 درصد رسیده است گفت: همچنین در سال گذشته نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، 6.7 درصد و همین نسبت برای چک های قدیمی 10 درصد بوده است.