صدور کارت بانکی از سوی بانک شهر برای اتباع خارجی
برای اولین بار صورت گرفت

صدور کارت بانکی از سوی بانک شهر برای اتباع خارجی

اخبار پولی مالی از بانک شهر با هدف تحقق شعار "نوآوری در خدمت" و در راستای پاسخگویی به نیازهای پولی و مالی اتباع خارجی؛ در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی اقدام به افتتاح سپرده و صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی مجاز کرده است.