کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش درآمدهای کارمزدی در بانک شهر
رئیس هیات مدیره بانک شهر عنوان کرد:

کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش درآمدهای کارمزدی در بانک شهر

اخبار پولی مالی- بااجرای سیاست های درست و مناسب برای اصلاح ترکیب سپرده ها و همچنین جذب منابع در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی از سوی شعب بانک شهر  قیمت تمام شده پول و افزایش درآمدهای کارمزدی در بانک شهر  کاهش یافت.