برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه بدون نیاز به همراه کارت
در راستای توسعه خدمات کارت :

برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه بدون نیاز به همراه کارت

اخبار پولی مالی- بانک رفاه کارگران در راستای توسعه خدمات کارت و ایجاد سهولت انجام امور دارندگان رفاه کارت همراه، خدمت " برداشت وجه از طریق کد اختصاصی به جای رفاه کارت همراه" را راه‌اندازی کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز