همراهی پرسنل بانک ایران زمین، در مراسم درختکاری
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی صورت گرفت:

همراهی پرسنل بانک ایران زمین، در مراسم درختکاری

اخبار پولی مالی-به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری بانک ایران زمین، با مشارکت پرسنل خود مراسم کاشت 1000 اصله نهال در استان ها را برگزار کرد.