بانک‌های سنتی چطور می‌توانند توجه نسل جوان را جلب کنند؟

بانک‌های سنتی چطور می‌توانند توجه نسل جوان را جلب کنند؟

اخبار پولی مالی_ نئوبانک محصولی است که باعث می‌شود هر مشتری در تلفن همراه خود یک شعبه بانک داشته باشد و به جای مراجعه حضوری به شعب به همه خدمات بانکی را از طریق گوشی موبایل خود دریافت کنند. اصطلاح نئوبانک برای نسل جدید خدمات مالی به کار برده می‌شود که سعی دارند مدل کسب ‌و کار بانکی را مورد بازنگری قرار داده و به شیوه مشتری مدارتری آن را عرضه کنند.