دو انتصاب جدید در بانک کار آفرین
با حکم احمد بهاروندی مدیرعامل صورت گرفت: :

دو انتصاب جدید در بانک کار آفرین

اخبار پولی مالی- سهراب صادقی به عنوان معاون بانکی مدیرعامل و  علیرضا صادقی معاون سابق امور بانکی را به عنوان مشاور بانکی، بانک کار آفرین منصوب شدند.