قرعه‌کشی طرح “راه رفاه”باشگاه مشتریان بانک رفاه برگزار شد
برای دوره‌های یازدهم و دوازدهم

قرعه‌کشی طرح “راه رفاه”باشگاه مشتریان بانک رفاه برگزار شد

اخبار پولی مالی- در راستای ایجاد روابط بلندمدت و بهره‌مندی اعضای باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران از مزایای عضویت در باشگاه، مراسم قرعه‌کشی دوره‌های یازدهم و دوازدهم طرح "راه رفاه باشگاه مشتریان" برگزار شد.