محاسبه هزینه های اجتماعی گروه صنعتی فولاد صبح پارسیان
بخش سوم / نتیجه گیری:

محاسبه هزینه های اجتماعی گروه صنعتی فولاد صبح پارسیان

اخبار پولی مالی- بررسی داده های منتشر شده در صورت های مالی گروه صنعتی فولاد صبح پارسیان نشان می دهد که سود شناسایی شده حاصل از 100 درصد سهام گروه مزبور بدون لحاظ هزینه های اجتماعی، هزینه های زیست محیطی و شاخص های حسابداری پایدار صورت گرفته است.