بهبود بازار؛ هدف اصلی قانون

بهبود بازار؛ هدف اصلی قانون

اخبار پولی مالی- بازارگردانی نباید به معنای نوسان گیری باشد و الزام شده که شرکت ها اقدام بازارگردانی کنند. همچنین باید گفت بازارگردانی فقط و فقط نوسان گیری شده است.
صدور دو مجوز جدید برای بانک کارآفرین
از سوی بانک مرکزی صورت گرفت:

صدور دو مجوز جدید برای بانک کارآفرین

اخبار پولی مالی-شرکت تامین سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک کارآفرین ​از بانک مرکزی مجوز تاسیس گرفتند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی