سال آینده بانک ایران زمین در اکوسیستم بانکداری کشور درخشان ظاهر می‌شود

سال آینده بانک ایران زمین در اکوسیستم بانکداری کشور درخشان ظاهر می‌شود

اخبار پولی مالی_ اکو سیستم بانکداری کشور در حال تغییر است. هدف بانک ایران زمین در این اکوسیستم، کسب تجربه متفاوت توسط مشتری است تا بتواند در کنار خدمات بانکی، سرویس های بیشتری را دریافت کند. از این رو با توجه به اقدامات انجام گرفته در حوزه بانکی و بانکداری دیجیتال ایران زمین حرف های زیادی خواهد داشت و در این عرصه درخشان ظاهر خواهد شد.