ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی

ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی

اخبار پولی مالی_ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیاندیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که موردقبول زیان دیده باشد تعمیر کرده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.