آینده اقتصاد با مشارکت مردم

آینده اقتصاد با مشارکت مردم

اخبار پولی مالی- اقتصاد تعاونی بعنوان مردمی ترین نوع اقتصاد در حال حاضر در سراسر جهان در حال رشد و توسعه است. این نظام اقتصادی به دلیل مزایای متعددی که دارد، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد آینده شناخته می‌شود. اقتصاد مردمی یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد است که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه پایدار ایفا کند. همانطور که در اهداف نظام توسعه ای آمده است اقتصاد مردمی می تواند در نظام توسعه اجتماعی و رفاه مردم، نظام توسعه اقتصادی و نظام توسعه فرهنگی تاثیر گذار بوده و به بهبود زندگی افراد جامعه کمک کند.