مهمترین اقدامات بانک صادرات در تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیک

مهمترین اقدامات بانک صادرات در تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیک

اخبار پولی مالی-​بازنگری در ارکان راهبردی، تولید محصولات جدید بر اساس نیاز واحدهای تولیدی و اقتصادی و فضای کسب و کار، تدوین نقشه راه جدید و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذی‌نفعان و هم‌راستایی با صنایع ویژه و راهبردی کشور از جمله اقدامات مهم بانک صادرات ایران در دو سال گذشته بوده است.