یارانه معیشتی واریز شد
بیست ودومین مرحله یارانه معیشتی شهریورماه:

 یارانه معیشتی واریز شد

اخبار پولی مالی- بیست ودومین مرحله یارانه معیشتی شهریورماه سال جاری رأس ساعت ۲۴ دیروز چهارشنبه ۱۰ شهریور پرداخت شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400