زیرساخت های روابط معدنی ایران و گینه، باید توسعه یابد
مشاور وزیر معادن گینه کوناکری در ششمین نمایشگاه ایران اکسپو تاکید کرد:

زیرساخت های روابط معدنی ایران و گینه، باید توسعه یابد

اخبار پولی مالی-مشاور وزیر معادن گینه کوناکری بر ایجاد مسیر مستقیم همکاری های اقتصادی با ایران تاکید کرد و گفت: دو کشور باید زیرساخت های روابط و فعالیت های معدنی را توسعه بخشند.