ارائه گواهی اعتبار مولد «گام» در بانک کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی

ارائه گواهی اعتبار مولد «گام» در بانک کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی

اخبار پولی مالی_ بانک کشاورزی با هدف رفع موانع پولی، رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، خدمت گواهی اعتبار مولد «گام» را ارائه می کند.