برگزاری آزمون های مربوط به گواهی‌نامه حرفه ای

برگزاری آزمون های مربوط به گواهی‌نامه حرفه ای

اخبار پولی مالی_ آزمون‌های مربوط به گواهینامه حرفه ای «اصول بانکداری 2»، «حسابرسی داخلی موسسات اعتباری» و «مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری» مطابق زمان بندی ذیل، در محل مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می شود.