شرکت بیمه حکمت موفق به کسب گواهینامه ایزو۹۰۰۱ شد

شرکت بیمه حکمت موفق به کسب گواهینامه ایزو۹۰۰۱ شد

اخبار پولی مالی_ شرکت بیمه حکمت صبا با توجه به ارائه خدمات بیمه ای که شامل صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت می باشد ، مطابق با روش های اجرایی “شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران” موفق به کسب گواهینامه ایزو۹۰۰۱ گردید.