ضرورت گفتمان سازی در تحقق اهداف صنعت هوشمند
مدیرعامل بیمه کوثر بیان کرد:

ضرورت گفتمان سازی در تحقق اهداف صنعت هوشمند

اخبار پولی مالی_ نواندیشی، نوآفرینی و هوشمندسازی در تمام ابعاد صنعت بیمه باید به عنوان یک ضرورت مدنظر قرار گیرد و اینگونه همایش ها بستری برای گفتگوی نظام مند بین مخاطبان و بازیگران اکوسیستم نوآوری را فراهم می کند.