انتشار گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹
همراه با متن کامل و جدول منابع و مصارف

انتشار گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹

 اخبار پولی مالی- سال 1399 کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (183.351.000.000.000) تومان که نسبت به درآمد عمومی به میزان 8/65 % است. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.