اهمیت گزارش‌های مردمی در شناسایی فرارهای مالیاتی
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد:

اهمیت گزارش‌های مردمی در شناسایی فرارهای مالیاتی

اخبار پولی مالی_ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت مردمی در نظام مالیاتی دوره‌ی تحول‌آفرینی بر اهمیت گزارش‌های مردمی در شناسایی فرارهای مالیاتی تأکید کرد.