۹۶ سال گره گشایی از مشکلات

۹۶ سال گره گشایی از مشکلات

اخبار پولی مالی_ بانک کارگشایی در تاریخ 10 آبان ماه سال 1305 خورشیدی با تصویب مجلس شورای ملی تحت عنوان مؤسسه رهنی دولتی تأسیس و امروز 96 ساله شد.